Blogs - Advies-balie

Advies-balie
voor (juridisch) advies
en praktische ondersteuning
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De AVG

Advies-balie
Gepubliceerd door in Algemeen ·
Tags: deAlgemeneVerordeningGegevensbeschermingAVGGeneralDataProtectionRegulation(GDPR)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); je kunt je er als organisatie niet aan onttrekken

Vrijwel iedere organisatie werkt met persoonsgegevens: personeelsadministraties, patiënten en/of klantenbestanden, adressenbestanden voor nieuwsbrieven of andersoortige persoonsgegevens. Als je dat soort persoonsgegevens verwerkt krijg je te maken met de Wet bescherming persoonsgegevens (WbP) die de privacy van de betrokkenen (degene waarvan jij de persoonsgegevens verwerkt) beschermd. Verwerken betekent overigens niet alleen het registreren van persoonsgegevens, maar ook het ordenen, bewaren, raadplegen, verspreiden, bijwerken, samenbrengen of verwijderen van gegevens. De Wet Bescherming Persoongegevens (WbP) is al sinds 2011 van kracht. Vanaf 2016 is de vernieuwde Wbp in werking getreden. De belangrijkste wijziging in die vernieuwde wet betrof de invoering van de zogenaamde meldplicht bij datalekken en het feit dat de boetebevoegdheden van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) aanzienlijk werden uitgebreid. Vanaf die datum heet het CBP 'Autoriteit persoonsgegevens' (AP). Voldoe je als organisatie niet aan de voorwaarden die zijn voorgeschreven dan kan de AP voor overtreding van vrijwel alle verplichtingen uit de Wbp boetes uitdelen. In de huidige Wbp is onder meer bepaald dat persoonsgegevens door middel van passende technische en organisatorische maatregelen beveiligd dienen te worden. Vanuit de EU wordt er nu Europese Wetgeving ingevoerd waardoor er verdere aanvullende eisen aan gegevensbescherming binnen organisaties zullen worden gesteld. Dit is vormgegeven middels de General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands bekend onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf 25 mei 2018 zal de GDPR volledig in werking worden gesteld en geldt voor alle lidstaten van de EU dezelfde privacywetgeving.

Dat die nieuwe wet eraan zit te komen is al lange tijd bekend. Toch zijn veel organisaties nog niet goed voorbereid. Dat kan erg vervelende consequenties hebben. Zo zal iedere organisatie moeten kunnen aantonen dat zij voldoet aan deze nieuwe Europese Privacy verordening en bij het niet voldoen aan de wettelijke vereisten kunnen er boetes worden opgelegd die oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet van de betreffende organisatie.

De AVG zorgt onder andere voor dat privacyrechten worden versterkt en uitgebreid, dat organisaties meer verplichtingen worden opgelegd bij het verwerken van persoonsgegevens en legt hen een verantwoordingsplicht op. De nieuwe Europese privacywetgeving geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, dus ook voor kleine MKB'ers en ZZP'ers gelden.

Per 25 mei 2018 verandert voor organisaties, onder andere:
 • Dat organisaties de verwerking van persoonsgegevens niet meer hoeven te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Dat organisaties een documentatieplicht hebben op grond waarvan zij moeten kunnen aantonen op welke manier data wordt verzameld, voor welke doeleinden, welke personen binnen en buiten de organisatie er bij betrokken zijn, wat de technische infrastructuur is, welke verwerkingen de data ondergaan en wat de werkwijze is in geval van een datalek;
 • Dat, in tegenstelling tot de regel van de Meldplicht Datalekken dat alleen datalekken gemeld diende te worden als er ernstige gevolgen voor de persoon in kwestie zouden kunnen optreden, vanaf 25 mei 2018 elke datalek gemeld moet worden, tenzij het geen risico oplevert voor de persoonlijke levenssfeer;
 • Dat organisaties verplicht kunnen zijn een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen;
 • Dat organisaties verplicht kunnen zijn een Data protection impact assessment (DPIA), in het Nederlands een 'gegegevensbeschermingseffectbeoordeling' uit te voeren.

NB Een DPIA is alleen verplicht als een gegevensverwerking naar verwachting een hoog privacyrisico oplevert voor de betrokkenen. Daarvan is in ieder geval sprake als een organisatie:
 • systematisch en uitvoerig persoonlijke aspecten evalueert, waaronder profiling;
 • op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt;
 • op grote schaal en systematisch mensen volgt in een publiek toegankelijk gebied.

Op termijn zal de AP een lijst van verwerkingen publiceren waarvoor een DPIA verplicht is. De Europese privacytoezichthouders hebben in april 2017 de Guidelines on Data Protection Impact Assessment vastgesteld die in oktober 2017 is gewijzigd en is vastgesteld. De officiële Nederlandse vertaling, genaamd: 'Richtsnoeren voor gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en bepalingen of een beperking' kan middels deze link worden bekeken.

Uitleg in het kort
Voordat hieronder puntsgewijs wordt aangegeven wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming inhoudt, wellicht ten overvloede even in het kort een omschrijving wat onder persoonsgegevens wordt verstaan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Hierbij kun je denken aan:
 • Naam- en adresgegevens;
 • (Pas)foto's;
 • Vingerafdrukken;
 • E-mailadressen;
 • IP-adressen.

Ook gegevens die een waardering geven over een persoon, zoals bijvoorbeeld iemands IQ worden als persoonsgegevens beschouwd.

Naast dit soort 'gewone' persoonsgegevens kent de wet ook 'bijzondere' persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking van dat soort gegevens iemands privacy ernstig kan aantasten. Hieronder vallen bijvoorbeeld gegevens over iemands:
 • Godsdienst;
 • Gezondheid;
 • Strafrechtelijk verleden;
 • Seksuele voorkeur;
 • Ras;
 • Burgerservicenummer;
 • Lidmaatschap van een bepaalde vereniging of genootschap.

De AVG puntsgewijs:
Op basis van onderstaande belangen mag je persoonsgegevens verzamelen:
 • Er is ondubbelzinnige toestemming van de gebruiker (voor de verwerking van gegevens van een kind jonger dan 13 jaar is toestemming van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger noodzakelijk);
 • Er zijn vitale belangen voor verwerking;
 • De verwerking is noodzakelijk op grond van een wettelijke verplichting;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Er bestaat een algemeen belang voor verwerking;
 • Er bestaat een gerechtvaardigd belang.

Er dient zorgvuldigheid betracht te worden in de vorm van:
 • Privacy by design;
 • Impact assessment;
 • Een functionaris gegevensbescherming.

Er dienen technische en organisatorische maatregelen getroffen te worden, waaronder:
 • Het bijhouden van een register met alle verwerkingen;
 • Er dient een gegevensbeschermingsbeleid te zijn;
 • Er moet sprake zijn van (digitale) beveiliging.

De betrokkenen hebben rechten:
 • Inzagerecht;
 • Het recht om gegevens te wijzigen;
 • Het recht om vergeten te worden;
 • Het recht om gegevens over te dragen;
 • Het recht op informatie.

In dit artikel is slechts kort ingegaan op wat de AVG inhoudt en met wat voor regels organisaties rekening moeten gaan houden. Uitgebreide informatie over de AVG is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Desgewenst gaan we in een volgend blog wat nader in op een of meerdere onderdelen van de AVG. Als u vragen hebt of een onderwerp voor een volgend blog, laat het ons dan weten via info@advies-balie.nl



#BlueMonday; de meest depressieve dag van het jaar

Advies-balie
Gepubliceerd door in Tips ·
Tags: BlueMonday
De meest depressieve dag van het jaar 10 tips om je vandaag wel goed te voelen! Blue Monday, je kunt geen krant openslaan of social media-kanaal openen zonder dat je er mee geconfronteerd wordt. Januari is voor velen een deprimerende maand. Het weer is slecht, je lichaam is aan het bijkomen van al het eten, het niets doen en de drank die je hebt genuttigd in de decembermaand, je bent te zwaar en je conditie is niet wat het zou moeten zijn, daarnaast heeft december ook een aanslag gepleegd op je financiën en heb je al je goede voornemens ook al weer laten varen. Deze algehele januariblues cumuleert, althans als je de media mag geloven, tot de meest depressieve dag van het jaar, de zogenaamde Blue Monday. Maar waar komt die term eigenlijk vandaag en wat houdt het in? Er is niets wetenschappelijks aan het fenomeen Blue Monday al wordt het in de media wel gebracht als een wetenschappelijk fenomeen. Het concept voor Blue Monday is in 2005 bedacht door een PR bedrijf (Porter Novelli PR agency). Zij ontwikkelden een campagne voor een reisorganisatie genaamd Sky Travel (sinds 2010 ter ziele gegaan) om mensen aan te zeten om eind januari alvast hun zomervakantiereis te laten boeken. Het PR bedrijf vond dr. Chris Arnall, destijds werkzaam als parttime docent aan een aan de Universiteit van Cardiff verbonden instituut voor volwassenenonderwijs, bereid om zijn naam en wetenschappelijk instituut aan de campagne te koppelen (boze tongen beweren dat Porter Novelli diverse andere wetenschappers had benaderd om hun idee een wetenschappelijk tintje te geven maar dat Arnall uiteindelijk degene was die zijn naam en titel, uiteraard tegen betaling, wilde lenen). Arnall kwam met een formule waarmee je zou kunnen aantonen wat de dag zou zijn met de hoogste depressie factor. De formule is: [W + (D - d)] x TQ gedeeld door M x Na. W is de maat voor het weer, D voor schulden, d voor het maandelijks salaris, T de tijd sinds de kerstdagen, Q het wel of niet slagen van de nieuwjaarsresoluties, M voor het motivatieniveau en Na voor het gevoel om actie te ondernemen. Middels een persbericht werd de formule naar buiten gebracht met daarbij de datum voor Blue Monday in 2005. Uit de formule volgt dat Blue Monday valt op de maandag van de laatste volle week van januari. Juist op die dag zou je er goed aan doen een reis voor de komende zomervakantie te boeken omdat je daarmee het depressieve gevoel zou kunnen verdrijven. Ondanks het feit dat Blue Monday uit de koker van een PR bedrijf komt en de formule voor het berekenen van de meest deprimerende dag van het jaar geen wetenschappelijke basis kent, en de universiteit van Cardiff zich vanaf het moment dat de media berichtte over Blue Monday zich gedistantieerd heeft van zowel Arnall als zijn formule, is het fenomeen Blue Monday door veel mensen 'omarmd' en populair geworden. Elk jaar in januari wordt er in de media veel aandacht geschonken aan het fenomeen. Wat initieel bedoeld was als een campagne van een reisorganisatie om vakantiereizen te verkopen wordt tegenwoordig vaak gebruikt om aandacht te vragen voor depressie. De Mental Health Foundation, een Nederlands initiatief van wetenschappers om het taboe op psychische ziektes te doorbreken heeft Blue Monday zelfs gekozen als dag voor het jaarlijkse Depressiegala. Vandaag is het dus Blue Monday en al is het niet wetenschappelijk bewezen dat het de meest depressieve dag van het jaar is, de maand januari is sowieso niet de meest leuke maand van het jaar en depressieve gevoelens kunnen in zo'n periode vaak eerder opkomen dan in de lente of zomermaanden. Om je te wapenen tegen deprimerende gedachten op Blue Monday (en de omliggende weken) hierbij tien tips waardoor jij je vandaag wel goed kunt voelen: 1. Verricht een willekeurige daad van vriendelijkheid Onderzoek heeft aangetoond dat je door het doen van iets aardigs voor een ander je een goed gevoel kunt krijgen. Dus breng je collega een kopje thee of neem een taak van hem over, sta je zitplaats af in de trein, groet iemand die je op straat tegenkomt, breng je buurvrouw een bos bloemen, stop een lief briefje in de jaszak van je partner of geef bijvoorbeeld iets weg aan iemand die het goed kan gebruiken. 2. Ga een avondje filmkomedies kijken Lachen is het beste medicijn. Veel onderzoeken ondersteunen het idee dat lachen de geestelijke gezondheid ten goede komt, dus ga op Netflix of bij een andere filmaanbieder op zoek naar een echte komische film en lach je gezond. Tips: Wild Hogs (2007), Coming to America (1988), Borat (2006, The Hangover (2009) (en de twee latere delen). 3. Neem een dosis vitamine D De beste remedie om vitamine D tot je te nemen is door zonlicht. In januari is er helaas in Nederland niet veel zon. Ben je niet in staat om naar een zonnig eiland af te reizen dan zou je kunnen opteren voor een zonnebankbezoekje (maar dat is eigenlijk niet zo gezond) of het nemen van vitamine D in pilvorm (maar dat moet je dan eigenlijk gedurende de hele winterperiode in een dagelijkse dosis van 25 mcg innemen en niet alleen vandaag). 4. Ga sporten Het is een bekend feit dat door lichaamsbeweging endorfine vrijkomt. Endorfine zorgt voor aangename gevoelens en dat je minder pijn voelt in je lichaam. Als je niet echt te porren bent voor lichaamsbeweging kun je echter ook een reep chocola nemen (het eten van chocolade zorgt namelijk ook voor de aanmaak van endorfine). 5. Laat je masseren Een massage is niet alleen goed om te ontspannen, het verbetert de bloedcirculatie en de weerstand en bovendien verlaagt een massage het stresshormoon cortisol en bevordert het de aanmaak van serotonine en oxytocine, beide gelukshormonen die rust, ontspanning en een fijne gemoedstoestand opleveren. 6. Luister naar vrolijke muziek Door te luisteren naar vrolijke muziek kom je in een goede stemming en vergeet je alle narigheid. Tips: Don't Worry Be Happy van Bobby McFerrin, If I had a million dollars van Barenaked Ladies, Happy van Pharrell Williams, In The Mood van Glenn Miller, en bijvoorbeeld Thrift Shop van Macklemore en Ryan Lewis. 7. Zet een schaal sinaasappels neer Wetenschappers hebben ontdekt dat de geur van sinaasappels mensen gelukkiger maakt. Door de geur van sinaasappel wordt er door de hersenen serotonine aangemaakt (weer een ander gelukshormoon). Door serotonine wordt je vrolijk en opgewekt. Koop dus een zak sinaasappelen en leg ze in een schaal in de woonkamer of keuken (of koop een geurkaars met sinaasappel geur). Baat het niet, dan schaadt het niet. 8. Stuur een (app)berichtje Een berichtje of kaartje ontvangen is altijd leuk. Door het versturen van een kort berichtje aan een (oude) bekende bezorg je de ontvanger vast een goed gevoel, zeker als je er iets leuks, persoonlijks of een compliment inzet. Grote kans dat diegene jou een berichtje terugstuurt en jij dus ook een goed gevoel krijgt! 9. Koop een bos bloemen voor jezelf Bloemen krijgen is leuk maar je kunt ook een bos bloemen voor jezelf kopen. Je huiskamer of kantoor ziet er een stuk vrolijker uit als je er een vaas met (kleurrijke) bloemen inzet. Sowieso een goed voornemen om elke maandag een bos bloemen te kopen en niet alleen op Blue Monday. 10. Ruim je huis op Volgens minimalisten levert radicaal opruimen (en weggooien/weggeven) veel levensgeluk op. Vaak erger je je mateloos aan een uitpuilende kast, een bureau dat vol ligt met paperassen en ander overbodig materiaal, volle kapstokken en bijzettafels met stapels boeken en kranten. Niks werkt zo bevredigend als een goede schoonmaakbeurt. Ruim die kasten eens leeg, geef overbodige spullen weg of verkoop ze en breng kleding die je niet meer draagt naar een kringloopwinkel. Je zult je na het schoonmaken stukken beter voelen. Hopelijk heb jij met behulp van deze tips geen last van Blue Monday en zal je vrolijk en gelukkig de dag eindigen. Als jij na Blue Monday behoefte hebt om de plannen die jij hebt voor het komende jaar door te nemen met een onafhankelijke gesprekspartner dan kun je altijd contact opnemen met Advies-balie. Zowel voor advies als ondersteuning kun je bij ons terecht!

Spekdikken (recept)

Advies-balie
Gepubliceerd door in Tips ·
Tags: receptspekdikkenkniepertjesjoskoeken

Algemene voorwaarden 2

Advies-balie
Gepubliceerd door in Algemeen ·
Tags: Algemeenvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Advies-balie
Gepubliceerd door in Algemeen ·
Tags: algemenevoowaarden

Een interessante casus (over embedden)

Advies-balie
Gepubliceerd door in Auteursrecht ·
Tags: embeddenauteursrecht

In aflevering van de Rijdende Rechter van 7 maart 2017 gaat het om een fotografiekwestie

Advies-balie
Gepubliceerd door in Auteursrecht ·
Tags: auteursrechtopfoto's

Bestuurswerk is niet zonder risico's

Advies-balie
Gepubliceerd door in Algemeen ·
Tags: aansprakelijkheidsrechtrisicobestuurdersbestuurdersaansprakelijkheid

Het recht om vergeten te worden

Advies-balie
Gepubliceerd door in Algemeen ·
Tags: hetrechtomvergetentewordengooglegrondrecht

Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden

Advies-balie
Gepubliceerd door in Communicatie/PR ·
Tags: visuelecontentfoto'splaatjes

Auteursrecht 2

Advies-balie
Gepubliceerd door in Auteursrecht ·
Tags: auteursrechtuitzonderingenexploitatierechtpersoonlijkheidsrechten

Naar het buitenland met kinderen? lees dit voor je gaat!

Advies-balie
Gepubliceerd door in Algemeen ·
Tags: reizenmetkinderentoestemmingsverklaringdouane

Verhuren via Airbnb

Advies-balie
Gepubliceerd door in Algemeen ·
Tags: verhurenAirbnb

Het voorbeeld van de deeleconomie; Airbnb (in Amsterdam)

Advies-balie
Gepubliceerd door in Algemeen ·
Tags: AirbnbhuisjehurenAmsterdam

Foto's en plaatjes voor je website?

Advies-balie
Gepubliceerd door in Auteursrecht ·
Tags: auteursrechtportretrecht

Ontbinden

Advies-balie
Gepubliceerd door in Civiel recht ·
Tags: koopovereenkomstontbinden

Totstandkoming koopovereenkomst en mogelijkheid tot intrekken van het aanbod

Advies-balie
Gepubliceerd door in Civiel recht ·
Tags: koopovereenkomsttotstandkoming(koop)overeenkomsten

Vaststellingsovereenkomst; wat moet er instaan en waarom?

Advies-balie
Gepubliceerd door in Arbeidsrecht ·
Tags: vaststellingsovereenkomstontslagmetwederzijdsgoedkeurenontslagmetwederzijdsgoedkeuren
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu